Faglighed


Temaaften d. 12. okt. 19 – 21.30

Faglig viden er en forudsætning for fortsat uddannelse, og for at man kan se sammenhænge. Hvert fag har sin kerne, der er væsentlig for, at eleven kan tilegne sig det pågældende fagområde. Men de enkelte fag må ikke opleves stykvis og delt.

De basale læse-, skrive- og regnefærdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression og må derfor prioriteres i hele skoleforløbet.

De musiske og praktiske fag har ikke blot deres egen faglige identitet, men bidrager på samme tid i høj grad til dannelsesprocessen og kan være en forudsætning for indlæring af basale færdigheder.

Der argumenteres ofte imod paratviden som om, at det kun er den kongerække og de salmevers, som fortidens skolebørn skulle lære udenad. Den kritik er overfladisk og kan hurtigt afvises. Ingen forsvarer bevidstløs udenadslære.

Aktiv viden er nødvendig for at kunne deltage i og forstå samfundsdebatten. Det er vigtigt, at læreren med overblik og indsigt skaber mulighed for, at eleverne kan erhverve sig de nødvendige forudsætninger for at kunne følge med og vurdere informationer og tage stilling. Afgørende for undervisningen er, at tilegnelsen af almen viden ikke bremses af rimelige forventninger om denne videns egen nytteværdi.

Den værdifulde læring er den, der resulterer i en viden, som kan bruges i nye sammenhænge, hvor elevens begrebsverden og aktive ordforråd udvides. På den måde udvikler eleven sig også som menneske.

Skolen skal formidle konkret viden, som kan bruges til noget. Viden og kundskaber er et nødvendigt fundament for at kunne indfri folkeskolelovens målsætninger om at give den enkelte elev de bedste muligheder for en personlig alsidig udvikling, og som eleverne kan udnytte i udvikling af deres kompetencer.

Aftenen byder på en debat mellem Anne Marie Illum, læsefaglig konsulent og Torben Berg, formand for Lilleskolernes Forening.

De to repræsenterer to yderligheder i spektret af syn på faglighed.

Aftenen vil blive indledt med en debat mellem de to gæster. Dernæst vil der blive mulighed for at vælge sig ind i grupper, der har forskellige faglighedstematikker som fokus. Efter diskussionen i grupper samles vi igen med og om de temaer, som har været omdrejningspunkt i de enkelte grupper. Der vil afslutningsvis blive mulighed for at diskutere med de to gæster.


Håber rigtig mange vil komme og bidrage til en god aften.


Med venlig hilsen Pædagogisk udvalg