Engelsk

Vi når delmålene i en anden rækkefølge og timing end beskrevet i Fælles Mål.

Vi lever op Fælles Mål.


Link til Fælles Mål for engelsk

Engelsk på Århus Friskole

clear.gif

Vi underviser i engelsk fra 3.- 9. klasse.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold.

Engelsk i Blå Gruppe ( 3. og 4. klasse)

Læreren taler meget engelsk og børnene forsøger at bruge sproget så godt de kan. Læreren bruger mimik og gestik til at støtte forståelsen. For at styrke børnenes selvtillid i forhold til at tale engelsk gentages ord, vendinger, rim , remser, sange og rutiner. Gradvist udvikler læreren sammen med børnene et klasseværelsessprog med faste vendinger for f. eks. at hilse, bede om noget, stille lette spørgsmål og svare.

Efterhånden opbygger børnene et ordforråd.

Det er vigtigt, at der er en tryg atmosfære og gode samarbejdsvaner i klassen, så børnene har mod på at prøve sig frem. Det skal være helt i orden at begå fejl, børnene skal ikke korrigere hinanden eller gøre nar af hinanden, men bakke hinanden op i at eksperimentere med det nye sprog.

Hovedvægten ligger på det mundtlige arbejde, og der arbejdes med konkrete dagligdags situationer, fantasi og eventyr. Undervisningen kædes så vidt muligt sammen med praktiske aktiviteter: Leg og handling, så sprog og handling bindes sammen.

Der er et højt aktivitetsniveau i timerne og hyppige skift mellem forskellige organisationsformer: Sange, lege, bog og bånd, spil, drama, rim, remser, leg med farver, sokkespil, tallotteri, lette videoer uden undertekster.

Børnene har stort kendskab til engelsk i dag, og der er stor forskel på parathed og ordforråd inden for en klasse, undervisningen i Blå er dog fortrinsvis fælles, da der indgår mange lege, sange og spil. Sidst i 4. klasse kan undervisningen godt differentieres ved f. eks. niveaudelte læsetekster.

EKSEMPLER PÅ EMNER I BLÅ:

The Alphabet, Numbers, Colours, My Family, My Body, Clothes, The Classroom, Seasons, Months, Days, Festivals, Food, Animals, Holidays, Countries, Lyrics, cards.

Engelsk i Rød Gruppe ( 5., 6. og 7. klasse)

Den mundtlige kommunikation er stadigvæk meget væsentlig for sprogtræningen og meget kommunikation foregår på engelsk. Det er vigtigt , at alle børnene får mulighed for at udtrykke sig på engelsk i løbet af en time. Meget af arbejdet foregår i mindre grupper eller parvis, og vi træner samtalefærdighed på mange forskellige måder f. eks. gennem rollespil og dramatiseringer.

I 5. klasse er børnene fulde af engagement og gå på mod i forhold til faget, de er meget nysgerrige og har mod på at bruge sproget, og de vil rigtig gerne lege. For at styrke børnenes umiddelbare lyst til at lære bruger vi engelske kommunikationslege flittigt, og undervisningen varieres, så en time består af mange forskellige undervisningsformer: Small talk som en indledning til hver time: De skal øve sig i at snakke lidt med sidemanden, andre dialogøvelser, lytteøvelser, læsning og grammatik og lege. De bøger, vi arbejder med, er bygget op omkring lytteøvelser, hvor indholdsforståelsen og udtalen er i focus. Det er vigtigt, at de tekster, børnene bliver præsenteret for er vedkommende, og det er nødvendigt at supplere lærebogssystemerne med andre tekster, sangtekster og letlæsningsbøger.

I 6. og 7. klasse arbejder vi i perioder med forskellige emner. Det kan f. eks. være et forløb om ungdomskultur, hvor der inddrages ungdomsfilm, musik og udklip fra TV- udsendelser.

I slutningen af 6. klasse begynder børnene at arbejde mere selvstændigt med nogle emner, som de afslutter med en mundtlig fremlæggelse for klassen.

Efterhånden kommer den skriftlige del til at fylde mere og mere og kravene til skrivefærdighed skærpes. I 7. klasse bliver grammatikken en integreret del af de sproglige aktiviteter, og

børnene arbejder med de mere formelle færdigheder i forbindelse med skrivning: Grammatik, datid, korrekt stavning, staveregler og et varieret ordforråd.

EKSEMPLER PÅ EMNER I RØD:

5. klasse:

Letters and numbers, My Family, Colours and Clothes, Holidays, The Calender, Christmas, Our House, Food and shopping.

6. klasse:

Friends, Animals, School in England, London, The Wild West, Festive Days. Ireland.

7 klasse:

Love, The Wikings, Scotland, Crime, Save the Planet, The Navajo Indians.

Engelsk i Store Gul ( 8. og 9. klasse)

Engelsk er både et kommunikationsfag og et dannelsesfag. I timerne skal børnene tage stilling til forskellige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, sammenligne og forholde sig til den måde, vi selv har valgt at indrette os på her i Danmark. Undervisningen sigter derfor mod, at børnene både tager stilling til forskellige forhold og udveksler meninger på engelsk.

Børnene kommer med mange forskellige forudsætninger. Nogle har læst Harry Potter eller Tolkien på engelsk, orienterer sig hjemmevant på engelsksprogede hjemmesider og tjatter med engelsktalende unge andre steder i verden, andre kan knap så meget engelsk, og det er en stor udfordring at sørge for, at ingen giver op, og at alle lærer så meget som muligt.

I undervisningen indgår både tekster, billeder, film og musik, og

alle i klassen skal både tale, lytte og læse engelsk i hver eneste time. Vi bruger forskellige organisationsformer: Børnene arbejder både individuelt, to og to sammen, nogle gange i større grupper og andre gange tager vi fælles diskussioner i klassen. Børnene afslutter tit deres gruppearbejde med et oplæg for hele klassen.

Vi arbejder med mange litterære tekster, som vi læser og forholder os til, der bliver i det hele taget læst rigtig meget både i timerne og hjemme. Vi har efterhånden opbygget et stort lager af engelske tekster på mange niveauer.

Det er også vigtigt, at børnene kan udtrykke sig skriftligt på engelsk, og der hører en skriftlig opgave til alle emnerne. Det skriftlige arbejde giver ofte en ekstra fordybelsesdimension.

Vi arbejder med grammatikken ud fra børnenes egne opgaver og ud fra deciderede grammatikøvehæfter.

EKSEMPLER PÅ EMNER I STORE GUL:

South- Africa and Nelson Mandela, The American Civil Rights Movement 1950- 1970, Martin Luther King, Australia and the Aboriginals, New Zealand and the Maories, Youth and Identity, Homeless in London, The Rebellion in Brixton, The Amish, Schoolsystems in England, U.S.A and Denmark, Reggae and Rastafari, Rascism in England, South- Africa, U.S.A. and Denmark, Fascism, Gandhi and The Brittish Colonies, Rockmusic, Street Children in Ghana and Brasil.