Engelsk

Vi lever op til Fælles Mål.

Link til Fælles Mål for engelsk

Engelsk på Århus Friskole

Vi underviser i engelsk fra 1.- 9. klasse.
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Kommunikative færdigheder, sprog og
sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold.

 

Engelsk fra 1.-4.klasse
Læreren taler meget engelsk og børnene forsøger at bruge sproget så godt de kan. Læreren bruger
mimik og gestik til at støtte forståelsen. For at styrke børnenes selvtillid i forhold til at tale engelsk
gentages ord, vendinger, rim, remser, sange og rutiner. Gradvist udvikler læreren sammen med
børnene et klasseværelsessprog med faste vendinger for fx at hilse, bede om noget, stille lette spørgsmål og svare.
Efterhånden opbygger børnene et ordforråd.

 

Det er vigtigt, at der er en tryg atmosfære og gode samarbejdsvaner i klassen, så børnene har mod
på at prøve sig frem. Det skal være helt i orden at begå fejl, børnene skal ikke korrigere hinanden
eller gøre nar af hinanden, men bakke hinanden op i at eksperimentere med det nye sprog.
Hovedvægten ligger på det mundtlige arbejde, og der arbejdes med konkrete dagligdags situationer,
fantasi og eventyr. Undervisningen kædes så vidt muligt sammen med praktiske aktiviteter: Leg og
handling, så sprog og handling bindes sammen.

 

Der er et højt aktivitetsniveau i timerne og hyppige skift mellem forskellige organisationsformer:
Sange, lege, bog og lydfiler, spil, drama, rim, remser, leg med farver, sokkespil, tallotteri, lette
videoer uden undertekster eller med engelske undertekster.

 

Børnene har stort kendskab til engelsk i dag, og der er stor forskel på parathed og ordforråd inden
for en klasse, undervisningen fra 1.-4.klasse er dog fortrinsvis fælles, da der indgår mange lege,
sange og spil. Brug af differentierede læsetekster forekommer, når det er relevant for de enkelte
børn og klasser.

 

EKSEMPLER PÅ EMNER I Blå gruppe ( 2. 3. og 4. klasse) :
The Alphabet, Numbers, Colours, My Family, My Body, Clothes, The Classroom, Seasons,
Months, Days, Festivals, Food, Animals, Holidays, Countries, Lyrics, Cards, Daredevils, Fairy
Tales, Cyber Friends.

 

Engelsk i Rød Gruppe ( 5. 6. og 7. klasse)
Den mundtlige kommunikation er stadigvæk meget væsentlig for sprogtræningen og meget
kommunikation foregår på engelsk. Det er vigtigt, at alle børnene får mulighed for at udtrykke sig
på engelsk i løbet af en time. Meget af arbejdet foregår i mindre grupper eller parvis, og vi træner
samtalefærdighed på mange forskellige måder fx gennem rollespil og dramatiseringer.

 

I 5. klasse er børnene fulde af engagement og gå på mod i forhold til faget, de er meget nysgerrige
og har mod på at bruge sproget, og de vil rigtig gerne lege. For at styrke børnenes umiddelbare lyst
til at lære bruger vi engelske kommunikationslege flittigt, og undervisningen varieres, så en time
består af mange forskellige undervisningsformer: Small talk som en indledning til hver time: De
skal øve sig i at snakke lidt med sidemanden, andre dialogøvelser, lytteøvelser, læsning og
grammatik og lege. De bøger og de undervisningsportaler, vi arbejder med, er bygget op omkring
lytteøvelser, hvor indholdsforståelsen og udtalen er i focus. Det er vigtigt, at de tekster, børnene
bliver præsenteret for er vedkommende, og det er nødvendigt at supplere portaler med andre tekster,
sangtekster og letlæsningsbøger.

 

I 6. og 7. klasse arbejder vi i perioder med forskellige emner. Det kan fx være et forløb om
ungdomskultur, hvor der inddrages ungdomsfilm, musik og udklip fra TV- udsendelser.
I slutningen af 6. klasse begynder børnene at arbejde mere selvstændigt med nogle emner, som de
afslutter med en mundtlig fremlæggelse for klassen.
Efterhånden kommer den skriftlige del til at fylde mere og mere og kravene til skrivefærdighed
skærpes.

I 7. klasse bliver grammatikken en integreret del af de sproglige aktiviteter, og
børnene arbejder med de mere formelle færdigheder i forbindelse med skrivning: Grammatik, datid,
korrekt stavning, staveregler og et varieret ordforråd.

 

EKSEMPLER PÅ EMNER I RØD:
5. klasse:
Letters and numbers, My Family, Colours and Clothes, Holidays, The Calender,SLET Christmas,
Our House, Food and shopping, Heroes in books, Wild World, Cyber Friends
6. klasse:
Friends, Animals, School in England, London, The Wild West, Festive Days. Ireland, Save our
Planet, Real life heroes, Sci-Fi
7 klasse:
Love, The Vikings, Scotland, Crime, Save the Planet, The Navajo Indians, Social Media, Curious
Creatures, Gothic Tales.

 

Engelsk i Store Gul ( 8. og 9. klasse)

Engelsk er både et kommunikationsfag og et dannelsesfag. I timerne skal børnene tage stilling til
forskellige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, sammenligne og forholde sig til den
måde, vi selv har valgt at indrette os på her i Danmark. Undervisningen sigter derfor mod, at
børnene både tager stilling til forskellige forhold og udveksler meninger på engelsk.

 

Børnene kommer med mange forskellige forudsætninger. Nogle har læst Harry Potter eller Tolkien
på engelsk, orienterer sig hjemmevant på engelsksprogede hjemmesider og tjatter med
engelsktalende unge andre steder i verden, andre kan knap så meget engelsk, og det er en stor
udfordring at sørge for, at ingen giver op, og at alle lærer så meget som muligt.

 

I undervisningen indgår både tekster, billeder, film og musik, og
alle i klassen skal både tale, lytte og læse engelsk i hver eneste time. Vi bruger forskellige
organisationsformer: Børnene arbejder både individuelt, to og to sammen, nogle gange i større
grupper og andre gange tager vi fælles diskussioner i klassen. Børnene afslutter tit deres
gruppearbejde med et oplæg for hele klassen.

 

Vi arbejder med mange litterære tekster, som vi læser og forholder os til, der bliver i det hele taget
læst rigtig meget både i timerne og hjemme. Vi har efterhånden opbygget et stort lager af engelske
tekster på mange niveauer.

Det er også vigtigt, at børnene kan udtrykke sig skriftligt på engelsk, og der hører en skriftlig
opgave til alle emnerne. Det skriftlige arbejde giver ofte en ekstra fordybelsesdimension.
Vi arbejder med grammatikken ud fra børnenes egne opgaver og ud fra deciderede
grammatikøvehæfter.

 

EKSEMPLER PÅ EMNER I STORE GUL:
South-Africa and Nelson Mandela, The American Civil Rights Movement 1950- 1970, Martin
Luther King, Australia and the Aboriginals, New Zealand and the Maories, Youth and Identity,
Homeless in London, The Rebellion in Brixton, The Amish, Schoolsystems in England, U.S.A and
Denmark, Reggae and Rastafari, Rascism in England, South- Africa SLET GENTAGELSE U.S.A.
and Denmark, Fascism, Gandhi and The Brittish Colonies, Rockmusic, Street Children in Ghana
and Brasil, Youth Culture Icons