Tilsynsførendes rapport til Århus Friskoles generalforsamling, d. 21. april 2004

I dag skal det vælges, om der skal indføres en ny model for tilsynet på Århus friskole. Jeg har i samråd med lærere og bestyrelse foreslået en model med to tilsynsførende, en mand og en kvinde, der ud fra forskellige faglige baggrunde ser på skolen udefra, som bindeled mellem skolekreds og myndigheder. Inden den model bliver diskuteret og evt. besluttet, vil jeg først sige lidt om den tilsynsførendes funktion og ansvar, og i øvrigt henvise til den information om det samme, der af bestyrelsen er blevet sendt ud i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling.  -
 
Kort fortalt er de officielle krav, at den tilsynsførende skal holde øje med, at skolens undervisning i fagene dansk, regning/matematik og engelsk og skolens samlede undervisningstilbud står mål med folkeskolens undervisning.-
 
Det, jeg i år har gjort for at opfylde kravene, har været: -
 
- at besøge skolen med jævne mellemrum, snakke med børn og lærere og forældre, deltage i undervisning og et enkelt lærermøde. -
- Jeg har haft en praktikant fra 9. klasse, og har på den måde fået noget at vide om skolen og især om livet i de ældste klasser. -
- Og så har jeg læst fredagsbreve, lærermødereferater og bestyrelsesreferater.-
 - Via mit arbejde med at skrive en bog om skolens historie har jeg fået yderligere indblik i, hvorfor skolen er som den er, traditioner, måder at undervise på osv.-
 
Hermed skal det så konstateres, at skolens undervisning skoleåret 2003/04 har stået mål med folkeskolens – efter min overbevisning også mere end det – og at elevernes karakterer ved udgangen af 9. klasse 2003 var i orden. Ikke høje som for et par år siden, da de lå helt i top i landsgennemsnittet, men i orden, fordi der har været en del elever i 9. klasse, som på trods af specialundervisning har haft det svært med dansk og regning/ matematik.-
 
På et møde for tilsynsførende i ”Sammenslutningen af Frie Skoler” januar 2004 blev det klart, at tilsynet forvaltes meget forskelligt på skolerne. Som minimum kræves det, at den tilsynsførende deltager i én dags undervisning og aflægger rapport ved generalforsamlingen. Sådan er også der rigtigt mange, der gør. Nogen bor i en anden landsdel og rejser til skolen den ene gang om året, hvor der er generalforsamling.-
Sådan skal det ikke være her. -
 
For at gøre tilsynet endnu bedre er det så, at jeg har foreslået, at vi bliver to. To par øjne, der ser forskelligt. Lars Kold, som er tidligere forælder på skolen, har sagt ja til at være med, og det, er jeg sikker på, kan blive rigtig godt. Han vil lægge mærke til andre ting end jeg, mere til fysik og matematik og drengeroller f. eks. – dog måske også til syning og pigeintriger - hvad ved jeg – det vil under alle omstændigheder sikre et mere bredt tilsyn, hvad der kun kan være i alles interesse.-
 
Jeg vil sige tak for året der er gået – det er en glæde på den måde at være med i livet på Århus Friskole.-
 
Bodil Nygaard-