Forside  ->  Om ÅF   ->   Fagbeskrivelser   ->   Tysk

Deutsch erleben, hören, sehen


Lidt om tyskfaget på Århus Friskole.

Af Gitte Grønfeldt


Ud over engelsk lærer børnene på Århus Friskole tysk som andet fremmedsprog. Tysk ligger meget tæt på dansk, og er derfor ret let at lære. Men da vi i højere og højere grad påvirkes af det engelske sprog i det daglige, synes tysk for mange at være et uforståeligt sprog.

Som tysklærer handler det i første omgang om, at åbne børnenes ører og øjne overfor sproget. At lade dem se lighederne mellem det danske og det tyske sprog. Og når børnene først har opdaget dette, er det let at komme i gang med sprogtilegnelsen.


Tysk har ofte haft en svær konkurrent i 8. klasse, fordi børnene her har lært sig et 3. fremmedsprog inden de skulle på 8. kl. tur. For at styrke undervisningen i faget, har vi som noget nyt fra i år, valgt at give 6. klasse en times tysk om ugen. Og her midt i foråret, inden skoleåret er omme, kan den glade tysklærer se, at denne time er godt givet ud. Børnene er i gang med at forstå og tilegne sig tysk – toll!I 7. kl. har man 3 timer, og i 8. og 9. kl. har man 4 timers tysk om ugen.


Uanset hvilken politisk vind der blæser over grundskolens afgangseksaminer og prøvebekendtgørelser, så er formålet med tysk undervisningen på vores skole at give eleverne sprogkompetencer, så de kan forstå og tale tysk, og så de har lyst til at bruge sproget aktivt ude i verden.


Først i 80érne rullede en bølge af tysk punk og new wawe musik over Europa. Og for første gang efter 2. verdenskrig var tysk musik og ungdomskultur populært igen. Denne musikstil kaldtes Neue Deutsche Welle.

Jeg er overbevist om at en ny deutsche Welle ruller hen over os for tiden. Tysk film, musik og kultur er ikke længere så fremmed for os danskere, som den var for bare 15 år siden. Derudover hviler der heller ikke længere en tung sort historisk skygge over faget tysk. Og det er tydeligt at tiden og udviklingen i Tyskland har givet landet og dermed sproget et bedre image! Efter Murens fald har der været en øget interesse for tysk i Danmark. Berlin er igen blevet en metropol. Og mange af os danskere har oplevet suset ved at stå midt i en verdensby, som ligger så tæt på lille Danmark.


Da dansk og tysk har mange ord, der minder om hinanden, er det at gætte kvalificeret, et vigtigt redskab i sprogtilegnelsen. Med afsæt i genkendelige ord og sætninger starter sprogtilegnelsen. Sproget læres ved at lytte og gentage. Ved at høre sproget anvendt, og ved at se video og høre musik.

”Lyt til ordet, og gæt hvad det betyder”, siger jeg tit. Og så kan alle godt høre at Stuhl betyder stol, at Hand betyder hånd, at Schule betyder skole. Det med at gætte kan børnene også bruge i forhold til grammatiske øvelser. Der findes selvfølgelig nogle regler, som man er nød til at lære sig udenad for at kunne bruge grammatikken. Det træner og øver vi i de fleste timer. Men ofte kan et kvalificeret gæt bruges, når et ords køn skal bestemmes. Det er trods alt vigtigere at turde sige noget på tysk, end at lade sig bremse af grammatiske regler man ikke helt kan huske!


I begynderundervisningen har vi arbejdet med imitation, gentagelser og udtale. Elevernes opmærksomhed overfor sproget er blevet skærpet via sange, rap og rytmer. Jeg tror på at det er vigtigt at få tysk ind i øret inden øjet begynder at registrere bogstaver og nye sætningsopbygninger. Derfor er det vigtigt at lytte til sangen i sproget, og at turde synge med. Udtale, rytme- og intonationstræning er vigtige elementer i undervisningen. Så vi har bevæget os rundt i klasselokalet mens vi har sunget og klappet tysk: ”ich heisse Gitte, was heisst du?”, ”ich bin 13, wie alt bist du?” Og tro mig, sådan en smule klapperi og bevægelse gør pludselig tysk til et meget let og sjovt sprog. Det er godt at få kroppen med!

Jeg taler så vidt muligt tysk hele tiden i alle mine timer. Indimellem forklarer jeg mig på dansk så alle er med. Men det er en vigtig del af undervisningen, at børnene hører læreren tale sproget. Und weil ich Deutsch so liebe, ist es kein Problem!


Undervisningen bygger på konkrete, dagligdags emneområder. En typisk time starter med at vi ser et videoklip hvor et relevant emne bliver behandlet. Det kan handle om, hvad man spiser i Tyskland, hvordan man hilser på hinanden, eller om det tyske skolesystem. Når børnene med tiden får et større ordforråd handler emnerne eksempelvis om tiden før murens fald, om Berlin som hovedstad, om popmusik med politiske budskaber. Brugen af video i undervisningen giver børnene mulighed for, at få et indblik i tysk kultur og hverdagsliv, og at høre andre end mig tale tysk! Som regel tager jeg udgangspunkt i børnenes egen hverdag med emner som: zu Hause, meine Familie, Freunde, Freizeit osv. Eleverne øver sig i at fortælle om disse emner på tysk. Og gerne mens de går rundt!


Når børnene har et tilpas stort ordforråd er det vigtigt, at de læser meget. Man skal ikke kunne forstå hvert ord for at læse og forstå meningen med teksten, men man skal derimod kunne forstå indholdet ved at bruge billederne i teksten også. Derfor bliver de præsenteret for mange små frilæsnings bøger, og tekster der er illustrerede.


For at give eleverne en forståelse for kultur- og samfundsforhold i Tyskland benytter jeg mig i høj grad af musik og film i undervisningen. De sidste år har grupper som Ramstein og Tokio Hotel gjort tysk musik populært herhjemme. Men jeg gør mit til at gruppen ”Die Prinzen” er ved at opnå kultstatus i tysktimerne! De mange film, som man har kunnet se i biograferne herhjemme, har været med til at give et bedre billede af tysk kultur og historie. Film som ”Goodbye Lenin”, ”Das Leben der Anderen” og ”Der Untergang” har fortalt tyskernes historie på en ny måde. Selv har jeg forelsket mig i filmen ”Lola rennt”, som på en overraskende og filmisk meget flot måde fortæller som tilfældet og skæbnen. Sproget i filmen er så let at den sagtens kan bruges i 8. og 9. klasse. Og det har jeg gjort flere gange.


For mig at se rummer tyskfaget så meget mere end bare det, at lære sig et nyt sprog,

og terpe grammatik. Ved at lære et sprog der minder meget om vores eget, bliver børnene bevidste om det danske sprogs opbygning og historie. Og da vi i undervisningen arbejder vi med emner, som giver børnene mulighed for at sammenligne vores historie med et andet lands, og søger at finde forklaringer på ligheder og forskelle mellem den tyske kultur og vores egen kultur, så er faget i høj grad med til at styrke børnenes internationale forståelse, og forståelse af egen kultur.
Fagplan for Tysk


Udover de generelle bestemmelser og retningslinier der er beskrevet for faget tysk følger her en beskrivelse af praksis på Århus Friskole:


Sprogtilegnelse:

6. klasse:

Ordtilegnelsen starter med afsæt i genkendelige ord og sætninger. Sproget læres ved at lytte og gentage. Ved at høre sproget anvendt, og ved at se film og høre musik og tale.

”Lyt til ordet og gæt hvad det betyder” – det kvalificerede gæt er et vigtigt redskab i begynderundervisningen. Da der er mange sammenfald i ord og betydninger på tysk og dansk er det vigtigt at kunne lytte og gætte til ords betydninger.

I begynderundervisningen arbejdes der med imitation, gentagelser og udtale. Elevernes opmærksomhed overfor sproget bliver skærpet via sange, rap og rytmer. Der arbejdes udfra teorien om at det er vigtigt at få tysk ”ind i øret” inden øjet begynder at registrere bogstaver og nye sætningsopbygninger.

Det er vigtigt at lytte til sangen i sproget, og at turde synge med!

Udtale, rytme- og intonationstræning er vigtige elementer i undervisningen.


7. klasse:

Der arbejdes med ord og vendinger fra børnenes egen erfaringsverden. Temaer som familie, bopæl, interesser, skole osv. danner grundlag for de første samtaler på tysk.

Der arbejdes med spørgsmål og svar.

Børnene opmuntres til at bevæge sig rundt i klasselokalet mens de stiller hinanden spørgsmål, og giver svar. At få kroppen med er en vigtig del af sprogforståelsen. Ord og sætninger kan læres udenad samtidig med at man bevæger sig rytmisk. Derfor er sanglege og rap stadigvæk en vigtig del af undervisningen.

Ordforrådet opbygges ved at arbejde med ordgrupper og begreber, der hele tiden kan kobles med det tilegnede ordforråd. Derved repeteres det allerede tillærte igen og igen.

Det er vigtigt at lære sig så mange ord som muligt, for derved at kunne læse tekster med indhold. Det kvalificerede gæt er stadigvæk en vigtig del af ordforståelsen.


I løbet af dette skoleår arbejdes der udfra små tekster, film og sange med tysk kultur.

Lande og kulturer sammenlignes: Det spiser vi i Danmark og det spiser man i Tyskland. Sådan bor vi i Danmark og sådan bor man i Tyskland.

8. klasse:

På dette klassetrin arbejdes der mere systematisk med grammatik. Køn, kasus og tider er nu begreber der arbejdes med i alle timer.

Ordforrådet udbygges fortsat – ordbøger bruges når man ikke kan gætte sig til betydningen.

Det er vigtigt at der læses meget. Man skal på nuværende tidspunkt ikke kunne forstå hvert ord for at læse og forstå meningen med teksten, men man skal derimod kunne forstå indholdet ved at bruge billeder i teksten også. På dette niveau bliver børnene præsenteret for mange små frilæsningsbøger, og illustrerede tekster.

Der arbejdes fortsat med musik og tekster.

Film bliver en vigtig del af undervisningen.

Små skriftlige opgaver skrives.

Skriftlige oversættelser.

Lyttetekster og efterfølgende samtaler og opgaver.

Dramaøvelser udfra tekster eller temaer.

At bevæge sig rundt i klasselokalet mens man taler sammen.9. klasse:

Der arbejdes systematisk med grammatiske øvelser, der hele tiden kobles til det allerede tillærte. Repetition er vigtig. At formulere og stille spørgsmål. At kunne svare og finde svar i en tekst er øvelser der arbejdes med i alle timer.

Omdrejningspunktet i undervisningen er tekstarbejde, at se og forstå film, og at høre forskellig musik.

På dette klassetrin er det vigtigt at styrke sprogforståelsen ved at børnene høre sproget igen og igen. Herved bliver film og musik en meget vigtig del af undervisningen. Disse medier er samtidig med til at give eleverne en indsigt i, og en forståelse for kultur- og samfundsforhold i Tyskland.

Der arbejdes med emner, som giver børnene mulighed for at sammenligne deres egen hverdag, kultur og historie med et andet lands, og som søger at finde forklaringer på ligheder og forskelle mellem den tyske kultur og vores egen kultur. Faget er derfor i høj grad med til at styrke børnenes internationale forståelse, og forståelse af egen kultur.

Det skriftlige arbejde er fortsat oversættelser.

Små skriftlige opgaver som film- eller boganmeldelser.