Forside  ->  Om ÅF   ->   Fagbeskrivelser   ->   Biologi

Biologi på Århus Friskole

På Århus Friskole prioriteres det højt at skolen varetager både en dannelses- og uddannelsesmæssig opgave (jf. skolens formål). Biologi er et af de nyere eksamensfag på Århus Friskole, og derfor er det særligt relevant at være tydelig omkring hvilke ting der arbejdes med og prioriteres i biologi undervisningen. Biologi er for os at se ikke kun en naturvidenskabelig tilgang til en viden omkring de biologiske forhold, det er også i høj grad at kunne se de biologiske emner i en sammenhæng med kulturelle værdier og samfundsmæssige problemstillinger. Formålet med biologi på ÅF er at give eleverne baggrundsviden til at handle kvalificeret og træffe nogle reflekterede beslutninger vedrørende deres liv, som rækker ud over skolen og får indflydelse på elevernes liv nu og fremover.

Indenfor den naturfaglige fagblok, udtrækkes biologi eller geografi som eksamensfag ved afslutningen af 9. Klasse.

 

Fælles mål - biologi

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan biologi - og biologisk forskning - i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

 

Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknik og give dem lyst til at lære mere.

Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.1

 

Fagets indhold

I biologi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder udvikles som en helhed i 7. - 9. Klasse, og når biologi indgår i tværgående emner og projektuger på ÅF. Jf. Fælles mål - Slutmål efter 9. Kl., skal undervisningen i biologi lede frem imod, at den enkelte tilegner sig kundskaber og færdigheder inden for nedenstående fire områder:

* De levende organismer og deres omgivende natur

* Miljø og sundhed

* Biologiens anvendelse

* Arbejdsmåder og tankegange

For detaljeret beskrivelse af ovenstående områder, se: www.uvm.dk

 

Udgangspunktet for biologi undervisningen på Århus Friskole

Undervisningen i biologi bygger videre på de kundskaber og færdigheder, eleverne har erhvervet i faget natur teknik, samt når biologi indgår i forbindelse med tværfaglige emner og projektuger.

Biologi undervisningen på ÅF veksler mellem at tage udgangspunkt i eksperimentelle og teoretiske opgaver i relation til et biologisk emne. De naturvidenskabelige arbejdsmetoder såsom forsøg og iagttagelser giver gode forudsætninger for at eleverne bliver i stand til at se årsags- og virkningssammenhænge. Samtidig vægter vi at eleverne tilegner sig en konkret viden i form af

1 www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Biologi/Formaal%20for%20faget%20biologi.aspx

 

fakta og færdigheder, da viden danner grobund for forståelse og kritisk stillingtagen. På denne baggrund ser vi det som en af de vigtigste opgaver i biologi at arbejde med koblingerne imellem elevernes forsøg og iagttagelser, den teoretiske baggrund og sammenhængen med den samfundsmæssige kontekst. Dette kommer bl.a. til udtryk i hverdagen ved at undervisningen på ÅF lægger vægt på en læringsproces der fordrer den undersøgende tilgang.

Eksempler på biologi undervisning på Århus Friskole De grundlæggende kundskabs - og færdighedsområder i biologi skal, som tidligere nævnt, udvikles løbende som en helhed over en periode fra 7 – 9. kl. Faget biologi er bredt funderet, og undervisningen kan kombineres og arbejdes med på utallige måder, bl.a. som tværgående emner der inddrager indhold fra flere af de fire ovenstående kundskabsområder. Følgende er eksempler på emner, indhold og undersøgelser, der kan arbejdes med indenfor de forskellige kundskabsområder og klassetrin:

 

7. klassetrin

Ferskvand - De levende organismer og deres omgivende natur

 •  Arbejde med søen og vandløbets plante- og dyreliv. Undersøge vandets livsbetingelser for smådyr, padder, organismer, det omgivende dyre- og fugleliv, samt i de fødekæder de indgår.
 • Undersøge og forholde sig til forurening og sårbare naturområder, bl.a. inddrage natur genopretningsprojektet omkring Brabrand Sø

Sundhed og livsstil - Miljø og sundhed

 • Sundhed – hvad er det? Samfundet i dag stiller den enkelte overfor mange valg omkring livsstil som får betydning for vores forhold til bl.a. kost, motion og sygdom. Netop derfor er det vigtig at eleverne bliver i stand til at kunne være selvbestemmende, medbestemmende og ansvarlige for eget og andres liv set i forhold det at leve sundt
 • Arbejde med forsøg og opgaver der lægger op til refleksion over egen livsstil, eksempelvis foretage livsstilsundersøgelse på skolen, se film omhandlende amerikanernes forhold til mad, undersøgelser af egne og familiens vaner mm.

Krop og motion - Miljø og sundhed

 • Kroppens konstruktion og funktion, hvor der bl.a. arbejdes med hvordan kroppen påvirkes ved fysisk træning. Følgende er eksempler på forsøg for at koble teori med praksis:
  • Øvelser hvor eleverne skal finde ud af hvilke muskler i kroppen der bruges

  • Puls forsøg og konditest – hvilke øvelser påvirker din puls mest og hvorfor?

  • Reaktionstest – forståelse for nervebanernes funktion og reaktionstid

Landbrug – Biologiens anvendelse

 •  Få kendskab til et erhverv, der er baseret på naturen – dyr og planter. Arbejdes med stillingtagen og undersøgelser ifht. udvikling af dyre- og planteprodukter, dyrevelfærd, genteknologi, miljø, bæredygtig udvikling mm. Konkret arbejdes der med at lave spørgeskema til landmanden, besøg på et landbrug, undersøger fordomme og facts om landbruget i Danmark, dyrke genmanipulede planter mm.
 •  Herudover inddrages viden om simple kredsløb, vand, kulstof, kvælstof, opbygning og omsætning af organiske stof, som baggrundsviden for at kunne forholde sig konstruktivt og reflekterende til emnet landbrug, og forstå hvilken betydning det har for den enkelte, samfundet og naturen.

8. klassetrin

Skoven - De levende organismer og deres omgivende natur

 • Få kendskab til de forskellige typer af skov, og levevilkårene for dyr og planter heri.
 • Fokus på at komme ud i naturen og lave diverse undersøgelser, bl.a. Indsamling af dyr og planter, finde dyrespor, lave linjetaksering, plante og rod bestemmelser, samt undersøge jordbunden og andre levevilkår. Samtidig kan der også arbejdes med et samfundsmæssigt perspektiv, hvor eleverne foretager forbrugerundersøgelser ifht. brug af skoven, diskussion vedr. hvem der har førsteretten til skoven? samt udarbejde færdselsregler for skoven.

 

Namibia - Miljø og sundhed

Emnerne er valgt og tilpasset i samarbejde med 8. Kl. på baggrund af brainstorm og diskussion på klassen i forbindelse med 8. Klasses - turen til Namibia 2010:

 • Biologisk viden om udbredte sygdomme i Namibia, samt behandling heraf. Herunder særlig fokus på HIV/AIDS. Viden om vaccinationer og deres virkning
 • Affald og forbrug: forskelle på I- og U – lande imellem? Bl.a. ifht. el, vand og brændstof
 • Biodiversiteten i Namibia på savannen og i ørkenen, samt specielle og truede dyrearter
 • Turisme og økoturismens effekt - menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt

 

Bioteknologi - Biologiens anvendelse

 • Intro til genetik, hvor der arbejdes med viden om genernes funktion, og hvordan vi mennesker kan udnytte disse. Vi kommer ind på begreber som, RNA, DNA - profiler, kloning, gensplejsning og fosterdiagnostik.
 • Hvad skal vi som mennesker have lov til at bestemme? Særlig fokus på at arbejde med etiske dilemmaer, via rollespil, interview af forældre, artikelskrivning mm.

 

 

9. klassetrin

Økologi - De levende organismer og deres omgivende natur

 • Et emne hvor vi beskæftiger os med alle levende organismer der findes på jorden, om føde, måder at leve på og livsforløb, men i lige så høj grad om samspillet med de fysiske omgivelser. Vi arbejder med kredsløb, stofkredsløb og energitransport, hvor udgangspunktet er ørkenen og regnskoven som økosystemer.

Evolution og genetik - Biologiens anvendelse

 • Arbejde med at tilegne sig viden om samt kende og anvende begreberne: Liv for længe siden, evolutionsbegrebet, Darwins teorier, genetik, gensplejsning og genteknologi
 • Bioteknologi har været brugt i mange år men hvordan har det udviklet sig. Vi anvender vores ”nye” kendskab til gener og genteknologi i dagligvareproduktion og medicinal industrien.
 • Undersøge i hvilke dagligvarer GMO bruges? Hvor bakterier findes og hvilken funktion de har? mm.

 

Sundhed og livsstil - Miljø og sundhed

 • Arbejde med at tilegne sig viden om samt kende og anvende begreberne: Kost – herunder proteiner, kulhydrater, fedt, vitaminer og mineraler, kostrådgivning, spiseforstyrrelser, motion, kostnedbrydning – fordøjelse og optagelse i kroppen, nervesystemet, balance.
 • Lave relevante forsøg, såsom måle blodsukker, konditest, teste nervereaktioner mm.

Evaluering

Det overordnede udgangspunkt for de forskellige former for evaluering er om eleverne lærer at anvende den biologiske viden i en samfundsmæssig sammenhæng. I forbindelse med emnet sundhed evaluerer vi eksempelvis på elevernes biologiske viden indenfor sundhed, på hvordan elevernes nyerhvervede erkendelse omkring deres egen og andres sundhed kan føre til nye handlinger, samt hvordan vi med vores nye viden om samarbejdsformer kan danne udgangspunkt for klassens videre udvikling?

Eksempler på evalueringsformer i biologiundervisningen:

 • Løbende evalueringer, skriftlige såvel som mundtlige på klassen med varierende fokus på det faglige indhold og arbejdsmåderne i undervisningen. Evalueringen sker ofte i forbindelse med afslutning af et større emne, eksempelvis sundhed.
 • Biologirapporter, der vil indledningsvist i 8. Kl., og særligt i 9. Kl. være fokus på udførelse af biologirapporter, som indeholdende beskrivelser af hypoteser, forsøgsbeskrivelser, undersøgelserne og resultater. Rapporten er fungerende som et vigtigt led i bevidstgørelsen af sammenkoblingen imellem teori og praksis.
 • Eksamensopgaver inddrages løbende i undervisningen i slutningen af 8. Kl., men fortrinsvist i 9. Kl. i forbindelse med relevante emner, som forberedelse til eksamen
 • Elevsamtaler bliver der lagt yderligere vægt på i 9. Kl. ifbm. årskarakter