Evalueringskulturen på Århus Friskole

Beskrivelse af evalueringskulturen på Århus Friskole,

skrevet af Anette

 

Evaluering af skolens samlede undervisning

Vi evaluerer for at blive klogere og for at forandre til det bedre. Vi tror på, at børn kan rigtig meget selv, at de vil noget, og at de sætter pris på at blive bakket op og udfordret. Vi håber at give elever og lærere ejerskab til skolen, derfor er både elever, lærere og ledelse med til at udvikle. Vi bruger fortrinsvis samtalen som evalueringsredskab.

Evalueringen er et integreret element i undervisningen, og en af måderne hvorpå vi forsøger at skabe gode læringsbetingelser for eleverne. Elever og lærere evaluerer så vidt muligt undervisningen undervejs, så ændringer hurtigt kan foretages.

Vi arbejder ud fra åbenhed og gensidig tillid mellem elever, lærere og forældre, og vi forstår evaluering som et udviklingsredskab. At evaluere er som at standse op og finde ud af, hvad det er, man foretager sig og hvordan. Evaluering er en refleksionsproces.

Evalueringen kan tage form som elevernes egen selvrefleksion, lærerens overvejelser omkring elever, pædagogiske overvejelser og overvejelser angående organisationsformer. Det er dermed ikke kun evaluering af enkelte elevers indsats og udvikling, vi arbejder med, men også fælles evaluering, hvori flere lærere og elever kan indgå. Vi bruger vores evalueringer til både at forbedre elevernes faglige og sociale udvikling og til at udvikle det pædagogiske miljø.

Hvert år skriver lærere og pædagoger en artikel om netop det, de vægter som særligt betydningsfuldt i skoleåret. Artiklerne samles i Pædagogisk Rapport, som udgives lige før generalforsamlingen. Pædagogisk Rapport er omdrejningspunkt for udviklingssamtaler mellem ansatte og forældre.

På skolen arbejder vi ud fra Fælles Mål, og vi skriver hvert år årsplaner for vores undervisning i de forskellige fag. I årsplanerne beskriver vi også årets store projekter, det kan være musical, tegnefilm, historisk emne eller 8. klasseturen. Årsplanerne kan læses på intra.

Evaluering af elevernes udbytte, herunder hvordan elever og forældre underrettes om elevernes udbytte

Vi har et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Vi holder flere forældremøder og en skole- hjemsamtale om året. På et af de årlige forældremøder er der en runde om børnene i klassen med fokus på social trivsel. Her kan det være forældrene, der lægger ud, og både forældre og lærere kan byde ind med gode idéer til at bakke den enkelte og fællesskabet op.

Til de individuelle skole- hjemsamtaler er børnene med. De har forinden fået mulighed for at forberede sig ved hjælp af spørgsmål og inspiration fra lærerne. Her drejer samtalerne sig om faglig og social trivsel. Vi lægger vægt på, at samtalerne foregår i en tryg atmosfære, så alle parter kommer frem med det, de har på hjerte. Her kan børnene lægge ud med at præsentere egne mål for læring.

Undervejs i skoleforløbet laver eleverne mange interviews, rapporter, fremlægninger, forestillinger, udstillinger, film, fremvisninger, hvor de viser, hvad de har lært, og hvad de kan. Eleverne bliver vant til at stå foran en forsamling og tale, spille, danse og synge. Vi arbejder med, at eleverne skal gøre deres bedste, så de kan være stolte af deres produkter.

Vi begynder at give karakterer i 9. klasse. Det er dog muligt at få karakterer for enkelte afleveringer før, hvis eleverne ønsker det. Karaktererne står ikke alene, men suppleres med skriftlige evalueringer med fremadrettet fokus. Skolegangen på Århus Friskole afsluttes i 9. klasse med, at eleverne tager Folkeskolens Afgangseksamen og en prøve i rytmik og musik. Alle elever får en skoleudtalelse, når de går ud af skolen.

To udviklingsområder

Vi har planer om at udvikle vores teamsamarbejde, så vi blandt andet kan blive bedre til at undersøge et felt. Dette kunne vi gøre ved hjælp af:

selvevaluering med notatskrivning

refleksive samtaler

teamsamarbejde med dagsorden

observation af vores undervisning med fokusområder

registreringer, vurderinger og refleksioner i fælles logbog

 

Vi overvejer også, om eleverne skal lave selvevaluering ved at bruge portefølje.

Porteføljen giver mulighed for:

At styre sin egen læring, for selvrefleksion og for at lære at lære

At udforske sine egne erfaringer, sprog, kultur og interesser

At udvikle forståelse for arbejds- og læreprocesser

At udvikle ejerskab til sit arbejde

At udvikle ansvarlighed og selvværd

Det er to af fremtidens evalueringsudfordringer på skolen.

Ang. evaluering af skolens samlede undervisning, se også afsnittet om UMV, hvor du også kan læse opfølgningsplanen for det videre pædagogiske udviklingsarbejde.