Værdigrundlag

Århus Friskole er grundlagt i 1952. Skolen bygger på humanistiske og demokratiske principper med afsæt i en antiautoritær pædagogik og har det gode børneliv i centrum. Vores skolekultur er i stadig udvikling. Musik og bevægelse er en central del af skolens liv.

 

Friskolens værdigrundlag/formål

 

Det er vores mål, at tiden på Århus Friskole lærer børnene at navigere i verden som livsduelige mennesker, der mestrer at stå ved sig selv i de omskiftelige sammenhænge, de er en del af.

I nært samarbejde mellem børn, forældre og skole, arbejder vi for, at børnene opnår nødvendige forudsætninger for at blive deltagende, skabende og kritiske medspillere i samfundet.

 

Århus Friskole = Glæde, Fællesskab, Viden og Færdigheder og Udsyn

 

Glæde

Skoletiden optager mange vigtige timer af et barns liv. Tiden i skolen skal derfor være mere end en forberedelse til en senere tilværelse; en tid, der har værdi i sig selv.

Vi vil give børnene tryghed, selvtillid og ejerskab til skolen, så de har lyst til at komme her hver dag. Vi vil være rammen om et godt børneliv, hvor glæden er et mål i sig selv.

 

Fællesskab

Det er i mødet med andre, vi udvikler vores individualitet og styrker vores faglige og sociale færdigheder. Fællesskabet er derfor en vigtig del af fundamentet på Århus Friskole.

Vi mener, at dialog og demokratiske processer er vejen til de bedste løsninger.

Når børnene lærer at samarbejde og oplever glæden ved samarbejdet, lærer de at sætte sig ud over sig selv med blik for det fælles bedste.

 

Viden og Færdigheder

Uddannelse er i stigende grad en forudsætning for at indfri de krav samfundet stiller til os i dag. Vi skal kunne finde retning i tilværelsen og være i stand til at træffe selvstændige valg. Viden, færdigheder og evnen til fordybelse er derfor vigtige værdier for os.

Vi ser en stor resurse i menneskets evne og trang til at skabe, udvikle og udtrykke sig. Vi prioriterer derfor en kreativ og sansende tilgang til alle fag. Vi understøtter og udfordrer børnenes nysgerrighed, så de oplever nye muligheder åbne sig.

 

Udsyn

Stadigt flere samfundsforhold har et globalt perspektiv. Vi giver derfor børnene et grundigt indblik i samspillet mellem forskellige kulturer og en bevidsthed om balancen i fordelingen af klodens resurser.

Børnene vil finde værdifuld læring om verden og sig selv i mødet med andre mennesker. I dette møde er engagement, fordomsfrihed og stillingtagen centrale begreber – både i forhold til fjerne kulturer og nære naboer

Århus Friskole vil opsøge omverdenen og invitere omverdenen ind.

 

Ansatte og bestyrelse på Århus Friskole