Århus Friskole har studerende i alle tre praktikker 1., 2. og 3. I praktikken vil den studerende blive tilknyttet en vejleder og vil så vidt muligt følge vejleders arbejdstider og skema.  Det forventes at den studerende arbejder aktivt med praktikportfolio for derigennem at kunne reflektere over egne læreprocesser. Gennem vejledning kvalificeres refleksionerne.

Det forventes at den studerende har søgt oplysninger om skolen gennem skolens hjemmeside, samt i nærværende praktikbeskrivelse.

Foreslået relevant litteratur:

Falk, Leif og Ulla Viskum (2001): Indianer dans. Århus: Det Jydsk musikkonservatorium.

Povlsen, Kamma Klitgård og Nygaard, Bodil (2005) Bogen om Århus Friskole. Århus: forlaget Klim.

Derudover vil studerende og vejleder i samarbejde og med udgangspunkt i relevans og interesse udvælge anden litteratur.

Studerende og vejleder evaluerer løbende gennem vejledning den studerendes læringsudbytte med udgangspunkt i kompetencemålene og den studerendes egne refleksioner i portfolie.

Dette udmøntes ved 2/3 af praktikken i en skriftlig udtalelse udfærdiget af vejleder.

Den studerende får et arbejdsskema over mødetider, hvor og hvornår den studerende er i skole eller SFO. Den studerende er tilknyttet klasserne bh.,1.,2.,3. og 4. og har mulighed for følge disse i skolen. I SFO indgår den studerende i hele SFO og får mulighed for at prøve sig selv af med børn i alderen 5-10 år. Den studerende deltager i relevante møder. Der tages udgangspunkt i den studerendes forudsætninger for deltagelse i møder generelt. Dette holdes op mod de kompetencemål der er i studieordningen samt skolens/SFO’ens rammer.

En ugentlig vejledning af ca. en times varighed. Kan den studerende forvente, ved behov kan dette justeres.

Den studerendes egne refleksioner i portfolie vil – sammen med bl.a. læst litteratur, kompetencemål og observationer – danne grundlag for uddybende drøftelser i vejledningen.