Praktikpladsbeskrivelse SFO

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014
Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Kommunal: Privat: Regional:(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) Århus Friskole Søholmvej 13 8260 Viby J 86 28 33 54 skoleleder@aarhusfriskole.dk www.aarhusfriskole.dk Marie Ludvigsen Mikkel Falk (SFO-leder)     Privat X          
Institutionstype/
foranstaltning
Antal børn/unge /voksneAldersgruppe Antal stuer / afdelingerÅbningstid
(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) a) 210 i alt på skolen – 103 børn i SFO b) 0. til 4. klasse c) SFO er delt i to grupper: 0.-1. klasse gul gruppe og 2.-4. klasse blå gruppe d) 7.15-16.30 mandag til fredag
Institutionens formål jf. lovgrundlag.Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for de frie grundskoler.
Karakteristik af brugergruppen: Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.SFO – børn i 0.-4. klasse
Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)  Århus Friskoles SFO tager sit pædagogisk afsæt i den selvstændige børneleg inspireret af Rossaus tanker om, at barnets udvikling sker i samspil med naturen. I Århus Friskoles SFO støtter vi børne til selvstændighed jf A.S Neill. (frisættende pædagogik med afsæt i musik og bevægelse) Leif Falk, Astrid Gøssel, Bernhard Christensen, Jytte Rahbæk.      
Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)Vi har ansat pædagoger og pædagogmedhjælpere.  
Praktikvejlederens kvalifikationer:                      x Pædagogisk grunduddannelse: x  
PD modul i praktikvejledning:    
Diplomuddannelse xx  
Andet/ andre uddannelser:     Navne: Mikkel Falk (cand. pæd. psyk.) praktikvejleder kursus. Lea (pædagog) praktikvejleder kursus.  
Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:Lærer og pædagoger arbejder tæt sammen i det daglige. Der er lokalt samarbejde med de omkring liggende børnehaver, klub. Sagsbehandlere og PPR.  
Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:Møder til tidenOverholder sin tavshedspligtDeltager i relevante møder og arrangementerDeltager aktivt i det daglige arbejdeArbejder loyalt over for kollegaer, børn og forældreTør tag udfordringer opBruger kollegaer til hjælp efter behovEr nysgerrig og stiller spørgsmål over for de fungerende arbejdsmetoder på Århus Friskole.Er synlig i medarbejdergruppen tør at tag ansvar og kan modtager og giver beskeder til forældre.
Arbejdsforhold Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?Den studerende arbejder ikke alene. Den studerende er tilknyttet et team af pædagoger og lærere.
Øvrige oplysninger 
Uddannelsesplan Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.
Specialiseringsmuligheder: Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X – Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)                                                                                 Primær:                    Sekundær:   Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                  x    
Skole- og fritidspædagogik                                                                                                        
Social- og specialpædagogik                                                                    
Valgfagsområder: Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? x                                                        x 1) Kreative udtryksformer. x 2) Natur og udeliv. 3) Sundhedsfremme og bevægelse. x x 4) Medier og digital kultur. x xxxxx 5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. x 6) Social innovation og entreprenørskab. 7) Kulturmøde og interkulturalitet.

Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)
Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.
Vidensmål: Den studerende har viden omFærdighedsmål: Den studerende kanHvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)
praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,Det forventes, at den studerende tilegner sig relevant viden om målgruppen: skolebørn i alderen 6-10 år og Pædagogfaglig viden omhandlende fritidspædagogik samt viden om de frie grundskoler og vores historie. Andet relevant materiale vil blive præsenteret til vejledning. Gennem dialog, dagligt og en ugentlig vejledning, vil den studerende støttes i at begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter og læreprocesser i praksis. Ved praktikkens begyndelse laves en vejledningsaftale, hvor der præciseres, hvem der er ansvarlig for hvad.
målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,Den studerende har mulighed for at arbejde selvstændigt med målgruppen i form at aktiviteter eller andre pædagogiske forløb i SFO-tiden, det er også muligt at samarbejde med kollegaer omkring forløbende. Den studerende deltager efter aftale i skoledelen i minimum 6 timer ugentligt. Her kan den studerende prøve flere roller f.eks. som observatør, undervisning eller fritidspædagogisk aktivitet. Den studerende vil deltage i P-møder samt relevante møder og samtaler omhandlende børn som den studerende er i berøring med.
evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer ogdokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, ogDet forventes at den studerende dokumentere sin praktik løbende og tilegner sig kompetencer i dokumentation og evaluering af egene erfaringer. F.eks nedskrevne observationer, samt refleksioner i og omkring praksis.    
såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.Der vil være rig mulighed for at arbejde med sundhed generelt, og på flere niveauer, selvstændigt og på tværs af faggrupper da skolen har tilknyttet uddannet køkkenpersonale til håndtering af måltider.    
Angivelse af relevant litteratur:”Indianer dans” Leif Falk, ”Bogen om Århus Friskole” Kamma Klitgaard Povlsen og Bodil Nygaard, 
Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperiodenLøbende dialog og konkrete aftaler til vejledning skal sikre, at den studerende er på vej til at indfri sine læringsmål.  
Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) a) Den studerende for en oversigt over mødetider, hvor og hvornår, der er fordelt i skole og SFO. Den studerende er tilknyttet 0. klasse og vil følge denne i skolen. I SFO indgår den studerende i hele SFO og får mulighed for at prøve sig selv af med andre børn og børnegrupper. Den studerende deltager i relevante møder. b) En ugentlig vejledning af ca. en times varighed. Ved behov kan der aftales mere eller mindre tid. c) Dette aftales mellem praktikvejleder og den studerende.
Den studerendes arbejdsplan:Arbejdsplanen udarbejdes ved besøg inden praktik start.
Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)Ved bekymring/problemer omhandlende den studerendes praktik, ansættelse og læringsudbytte, vil dette først blive drøftet med den studerende. Hvis dette ikke hjælper, vil der blive taget kontakt til VIA pædagoguddannelsen.  
Uddannelsesplan 2. praktik – Skole- og fritidspædagogik
Område 3: Udviklings- og læringsrum – 2. praktik. Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.
Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.
Vidensmål: Den studerende har viden omFærdighedsmål: Den studerende kanHvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)
professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde,kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører,Det forventes at den studerende kan kommunikere sagligt mundtligt og skriftligt med både pædagoger, lærer, forældre, børn, ledelse og andre som den studerende er i kontakt med i forbindelse med praktikken. Den studerende skal kunne reflektere over egne kommunikative evner.    
ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse,motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring,Den studerende vil i løbet af praktikken stå for en eller flere aktiviteter, hvor den studerende har det ledende ansvar for afvikling af et lærings- og udviklingsforløb.    
didaktik og metodik knyttet til læring,redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis,Den studerende og vejleder vil i fællesskab finde relevant litteratur og teori, der kan understøtte den studerendes læring.    
bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling,tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv,Århus Friskole arbejder målrettet med æstetiske læringsforløb, hvor musikken vægtes højt. Den studerende vil have rig mulighed for at arbejde med dette i både skole og SFO.    
omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde ogtilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, ogAt kunne yde omsorg i pædagogisk arbejde er en vigtig del. Den studerende vil arbejde med dette gennem hele praktikken. Sundhedsfremmende aktivitet vil den studerende kunne arbejde med i både skole og SFO.     
6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov.tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder.Vi har et inklusionsteam på Århus Friskole samt pædagoger med støttefunktioner. Den studerende kan aftale konkrete forløb med disse og derved kunne udarbejde et læringsforløb med vejleder omhandlende dette emne.    
Angivelse af relevant litteratur:Aftales med vejleder og ”Indianer dans” Leif Falk, ”Bogen om Århus Friskole” Kamma Klitgaard Povlsen og Bodil Nygaard, 
Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperiodenLøbende dialog og konkrete aftaler til vejledning skal sikre, at den studerende er på vej til at indfri sine læringsmål.  
Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?a) Den studerende for en oversigt over mødetider, hvor og hvornår, der er fordelt i skole og SFO. Den studerende er tilknyttet 0. klasse og vil følge denne i skolen. I SFO indgår den studerende i hele SFO og får mulighed for at prøve sig selv af med andre børn og børnegrupper. Den studerende deltager i relevante møder. b) En ugentlig vejledning af ca. en times varighed. Ved behov kan der aftales mere eller mindre tid. c) Dette aftales mellem praktikvejleder og den studerende.
Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?Århus Friskole er et sted hvor musik og bevægelse vægtes højt og er en del af hverdagen. Dette medfører et højt støjniveau, dette skal den studerende være klar over og kunne håndtere. Der er stor frihed, hvilket medfører stort ansvar. Møder til tidenOverholder sin tavshedspligtDeltager i relevante møder og arrangementerDeltager aktivt i det daglige arbejdeArbejder loyalt over for kollegaer, børn og forældreTør tag udfordringer opBruger kollegaer til hjælp efter behovEr nysgerrig og stiller spørgsmål over for de fungerende arbejdsmetoder på Århus Friskole. Er synlig i medarbejdergruppen tør at tag ansvar og kan modtager og giver beskeder til forældre.  
Den studerendes arbejdsplan:Arbejdsplanen udarbejdes ved besøg inden praktik start.
Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)Ved bekymring/problemer omhandlende den studerendes praktik, ansættelse og læringsudbytte, vil dette først blive drøftet med den studerende. Hvis dette ikke hjælper, vil der blive taget kontakt til VIA pædagoguddannelsen.  
Uddannelsesplan 3. praktik – Skole- og fritidspædagogik
Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktik. Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver
Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.
Vidensmål: Den studerende har viden omFærdighedsmål: Den studerende kanHvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerede? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)
institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde,agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området,Det forventes, at den studerende tilegner sig viden omkring det lovmæssige grundlag for praktikken. (Organisations oversigt) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163977  
tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber,analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper,Det forventes at den studerende kan kommunikere sagligt mundtligt og skriftligt med både pædagoger, lærer, forældre, børn, ledelse og andre som den studerende er i kontakt med i forbindelse med praktikken. Den studerende skal kunne reflektere over egne kommunikative evner. Dette vil være et tilbagevendende tema i vejledningen. Der vil være rig mulighed for at arbejde tværfagligt da lærer og pædagoger arbejder tæt sammen i det daglige, dette primært i undervisningssammenhænge.
praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde,indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis,Den studerende vil indgå i personalegruppen på lige fod med det fast ansatte personale bestående af lærer og pædagoger. Den studerende vil have et fast timeantal i skoledelen som udleveres ved praktikkens start.    
forandringsprocesser og innovation,deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,Den studerende deltager i p-møder og kernegruppe-møder, hvor fælles aftaler om udvikling af den pædagogiske praksis finder sted. Vi ser gerne den studerende gør brug af sin nysgerrighed, og forholder sig undrende til praktikstedets pædagogiske praksis. Nye ideer og forslag til ændring af praksis er meget velkommen.
didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, ogsætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis ogGennem daglig dialog og ugentlig vejledning, vil den studerende støttes i at begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske læreprocesser i praksis. Ved praktikkens begyndelse laves en vejledningsaftale, hvor det præciseres hvem der er ansvarlig for hvad. Det forventes at den studerende løbende sikrer sig dokumentation for tilegnede kompetencer og læring via praktikplanen.
førstehjælp.udføre grundlæggende førstehjælp.Undervisning på studiedage
Angivelse af relevant litteratur:Aftales løbende med vejleder. ”Indianer dans” Leif Falk, ”Bogen om Århus Friskole” Kamma Klitgaard Povlsen og Bodil Nygaard,
Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperiodenLøbende dialog og konkrete aftaler til vejledning skal sikre, at den studerende er på vej til at indfri sine læringsmål.
Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?    a) Den studerende for en oversigt over mødetider, hvor og hvornår, der er fordelt i skole og SFO. Den studerende er tilknyttet 0. klasse og vil følge denne i skolen. I SFO indgår den studerende i hele SFO og får mulighed for at prøve sig selv af med andre børn og børnegrupper. Den studerende deltager i relevante møder. b) En ugentlig vejledning af ca. en times varighed. Ved behov kan der aftales mere eller mindre tid. c) Dette aftales mellem praktikvejleder og den studerende.
Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?Århus Friskole er et sted hvor musik og bevægelse vægtes højt og er en del af hverdagen. Dette medfører et højt støjniveau, dette skal den studerende være klar over og kunne håndtere. Der er stor frihed, hvilket medfører stort ansvar. Møder til tidenOverholder sin tavshedspligtDeltager i relevante møder og arrangementerDeltager aktivt i det daglige arbejdeArbejder loyalt over for kollegaer, børn og forældreTør tag udfordringer opBruger kollegaer til hjælp efter behovEr nysgerrig og stiller spørgsmål over for de fungerende arbejdsmetoder på Århus Friskole. Er synlig i medarbejdergruppen tør at tag ansvar og kan modtager og give beskeder til forældre.  
Den studerendes arbejdsplan:Mødeplanen udarbejdes ved besøg inden praktikstart.
Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution (herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)Ved bekymring/problemer omhandlende den studerendes praktik, ansættelse og læringsudbytte, vil dette først blive drøftet med den studerende. Hvis dette ikke hjælper, vil der blive taget kontakt til VIA pædagoguddannelsen.  
Uddannelsesplan 4. praktik – Bachelorprojektet
Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.
Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.
Vidensmål: Den studerende har viden omFærdighedsmål: Den studerende kan
virkefelter for den pædagogiske profession,identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,
pædagogfaglig udvikling og innovation,identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,
pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,
følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: -Kulturelle og sociale. -Institutionelle og organisatoriske. -Historiske, samfundsmæssige og internationale,inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,
nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,
empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger ogvurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og
opgaveskrivning og faglig formidling.formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.
Institutionens udviklings- og innovationsfelter:
Under udarbejdelse.    
Institutionens rammer for empiriindsamling: (Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)
Aftales med Mikkel Falk (SFO-leder)
Kontaktperson for den studerende
Mikkel Falk (SFO-leder)